Štipendijný program EHP Slovensko

Záverečná konferencia

Štipendijného programu EHP Slovensko

25. január 2017

Austria Trend Hotel, Vysoká 2A, Bratislava

 


Podmienky pre poskytnutie ubytovania mimobratislavským účastníkom záverečnej konferencie:

Organizátori môžu poskytnúť s ohľadom na aktuálne finančné možnosti istému počtu mimobratislavských účastníkov konferencie ubytovanie na noc z 24. na 25. januára 2017 v Austria Trend Hoteli, Vysoká 2A, Bratislava, kde sa bude podujatie priamo konať, alebo v blízkom okolí. Náklady na ubytovanie bude v prípade takto zabezpečeného ubytovania hradiť organizátor.

V prípade záujmu o zabezpečenie ubytovania treba vykonať tieto kroky:

 1. riadne sa zaregistrovať ako účastník konferencie,
 2. následne vyplniť a odoslať žiadosť o zabezpečenie ubytovania a odoslať ju organizátorom v požadovanom formáte.

Zabezpečenie ubytovania budú organizátori potvrdzovať jednotlivým žiadateľom v poradí podľa dátumu doručenia žiadosti, a to do vyčerpania finančných možností organizátora.

V prípade, že účastník podujatia zruší svoju účasť na podujatí alebo ubytovanie, a vzniknú z tohto dôvodu storno poplatky účtované zo strany hotela, bude účet za náhradu týchto storno poplatkov vystavený zaregistrovanému účastníkovi.

 


Podmienky pre preplatenie cestovných nákladov mimobratislavským účastníkom záverečnej konferencie:

Účastníci konferencie si zabezpečia dopravu na/z konferencie sami. Organizátori preplatia cestovné náklady po konferencii, najneskôr do 20 dní po doručení potrebnej dokumentácie (viď nižšie).

Cestovné náklady môžu byť hradené len účastníkom konferencie, ktorí sa riadne zaregistrovali a budú podpísaní na prezenčnej listine z podujatia. Preplatiť je možné len cestovné náklady s dátumom v rozpätí 24. – 26. januára 2017.

Financovať je možné iba cestoné výdavky, ktoré spĺňajú princípy hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti a sú riadne zdokumentované. Prosím, uchovávajte si originály cestovnej dokumentácie a faktúr, ak je to relevantné.

Čo môže byť preplatené:

 • lístok na vlak: druhá trieda a miestenka;
 • lístok na autobus;
 • náklady spojené s použitím služobného/osobného vozidla v zmysle zákona o cestovných náhradách;
 • lístok na MHD Bratislava;
 • upozorňujeme, že náklady na taxík je možné preplatiť len vo výnimočných prípadoch.

 

Preplatenie cestovných nákladov je možné 2 spôsobmi:

Žiadosť o refundáciu:

 • Po skončení podujatia predložte organizátorom žiadosť o preplatenie cestovných nákladov.
 • Podpísanú žiadosť o preplatenie cestovných nákladov a originály cestovných dokladov (lístok na vlak, autobus, MHD, miestenka a pod.) doručte poštou najneskôr 20 dní po konferencii na adresu: SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1. Na obálku/zásielku uveďte „Štipendijný program EHP Slovensko“.
 • Po doručení žiadosti a podpornej dokumentácie a overení oprávnenosti nákladov Vám požadovanú/oprávnenú sumu zašleme na účet špecifikovaný v žiadosti, najneskôr do 20 dní od doručenia kompletnej dokumentácie.

Refundácia prostredníctvom faktúry:

 • Po skončení podujatia predložte organizátorom faktúru. Fakturačné údaje sú:

SAIA, n. o.

Sasinkova 10

812 20 Bratislava 1

 

IČO: 31 821 596

DIČ: 2021592507

SAIA, n. o., nie je platcom DPH.

 • Podpísanú faktúru a kópiu cestovného príkazu s podpornou dokumentáciou (lístok na vlak, autobus, MHD, miestenka) doručte poštou najneskôr 20 dní po konferencii na adresu: SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1. Na obálku/zásielku uveďte „Štipendijný program EHP Slovensko“.
 • Po doručení žiadosti a podpornej dokumentácie a overení oprávnenosti nákladov Vám požadovanú/oprávnenú sumu zašleme na účet špecifikovaný v žiadosti, najneskôr do 20 dní od doručenia kompletnej dokumentácie.

Bližšie informácie Vám poskytne Mgr. Žofia Gulášová, administrátorka programu (e-mail: zofia.gulasova@saia.sk, tel.: 02/5930 4756, 02/5930 4700 alebo 02/5930 4711).

Posledná aktualizácia: 26.01.2017