Štipendijný program EHP Slovensko

Vyhodnotenie 2. výzvy na projekty Inštitucionálnej spolupráce a zoznam prijímateľov

Dňa 11. mája 2015 bola uzavretá 2. výzva zo Štipendijného programu EHP Slovensko na projekty Inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami a v stredoškolskom vzdelávaní, EEA/EHP-SK06-IV-V-02. Spolu bolo predložených 20 žiadostí, z toho 5 žiadostí stredných škôl a 15 žiadostí vysokých škôl.

Následne prebehla kontrola formálnej správnosti všetkých predložených žiadostí o projekt, pričom v prípade identifikovania nedostatkov boli žiadatelia vyzvaní na ich odstránenie. Všetky žiadosti boli postúpené na odborné hodnotenie, ktoré pri každej žiadosti vykonávali dvaja nezávislí a nestranní odborní hodnotitelia. 1 žiadosť o projekt nesplnila podmienky odborného hodnotenia, t. j. nedosiahla minimálny stanovený limit výsledného počtu bodov a bola zamietnutá. Správca programu zostavil 2 zoznamy s poradím na základe výsledného počtu bodov z odborného hodnotenia zvlášť pre každé opatrenie – jeden zoznam pre projektové žiadosti stredných škôl a jeden zoznam pre projektové žiadosti vysokých škôl – ktoré boli predložené na posúdenie medzinárodnej výberovej komisii.

Podporené budú  3 žiadosti stredných škôl a 9 žiadostí vysokých škôl. Podrobnosti nájdete v nasledujúcich dokumentoch: