Štipendijný program EHP Slovensko

Vyhodnotenie výzvy na Mobilitné projekty medzi vysokými školami a zoznam prijímateľov

Dňa 21. novembra 2014 bola uzavretá výzva zo Štipendijného programu EHP Slovensko na Mobilitné projekty medzi vysokými školami, EEA/EHP-SK06-II-01. Spolu boli predložené 4 žiadosti o projekt.

Následne prebehla kontrola formálnej správnosti všetkých predložených žiadostí o projekt, pričom v prípade identifikovania nedostatkov boli žiadatelia vyzvaní na ich odstránenie. Všetky žiadosti boli postúpené na vecné hodnotenie, ktoré pri každej žiadosti vykonávali dvaja nezávislí a nestranní odborní hodnotitelia. Správca programu zostavil zoznam s poradím na základe výsledného počtu bodov z vecného hodnotenia, ktoré boli predložené na posúdenie medzinárodnej výberovej komisii.

Podporené budú všetky 4 predložené žiadosti. Podrobnosti nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Posledná aktualizácia: 04.12.2015