Štipendijný program EHP Slovensko

Čo je Štipendijný program EHP Slovensko?

Európsky hospodársky priestor (EHP) 30 členských štátov, ktoré využívajú spoločný prístup k vnútornému trhu a spoločne vyznávajú štyri slobody: slobodu pohybu osôb, služieb, tovaru a kapitálu.

Granty EHP predstavujú príspevky prispievateľských nečlenských krajín Európskej únie (EÚ), t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, 16 členským štátom EÚ v strednej a južnej Európe. Ich cieľom je znížiť ekonomické a sociálne rozdiely a posilniť bilaterálne vzťahy v Európskom hospodárskom priestore. Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 je viac ako 80 mil. EUR (bližšie informácie nájdete na www.eeagrants.sk a www.eeagrants.org).

O programe

Štipendijný program EHP Slovensko (ďalej „ŠP EHP“), ako jeden z deviatich programov financovaných z Gratov EHP a Nórskych Grantov na Slovensku, je jedinečným nástrojom pre zvýšenie mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých škôl, ako aj rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov medzi vysokými a strednými školami na Slovensku a partnerskými organizáciami v donorských štátoch Nórsku, Islande a Lichtenštajnsku.

Štipendijný program EHP Slovensko je financovaný z Grantov EHP (85%) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (15%), v celkovej výške 2 255 882 EUR.

Samotná realizácia programu sa predpokladá od februára 2014 do februára 2017. V rámci tohto obdobia bude počas dvoch kôl zverejnených spolu 6 výziev.

Správcom tohto programu je SAIA, n. o., ustanovená Úradom vlády SR, ako Národným kontaktným bodom pre Granty EHP, na základe výsledkov verejného obstarávania.

Kto sa môže zapojiť?

Program je určený pre inštitúcie, nie jednotlivcov, a zapojiť sa môžu všetky stredné i vysoké školy so sídlom na Slovensku. Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je nájsť si partnerskú organizáciu v niektorej z donorských krajín, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, a spoločne predložiť projektovú žiadosť.

Viac informácií o možnostiach ako si nájsť partnera nájdete v časti Hľadáte partnera pre projekt?

Aké možnosti program ponúka?

Štipendijý program EHP Slovensko umožní potenciálnym záujemcom zo Slovenska nadviazať kontakt so vzdelávacími inštitúciami v donorských štátoch, dohodnúť sa na vzájomnej spolupráci či už pri riešení tém v oblastiach spoločného záujmu, alebo pripraviť spoločný projekt a uchádzať sa o grant v rámci opatrení ŠP EHP. Cieľom spoločných projektov je dať základ pre dlhodobú spoluprácu a vzájomnú mobilitu študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vzdelávacích inštitúcií.

Záujemcovia sa môžu uchádzať o grant v nasledujúcich opatreniach:

Kedy budú výzvy na predkladanie projektov?

Harmonogram plánovaných výziev v rámci Štipendijného programu EHP Slovensko nájdete v časti Výzvy.

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 21.02.2014