Štipendijný program EHP Slovensko

Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami

Toto opatrenie podporuje bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu vysokých škôl so sídlom na Slovensku a v donorských štátoch (Nórsku, Islande a Lichtenštajnsku). Prioritou je podporiť vyvážené partnerstvá (bilaterálne aj multilaterálne) na báze reciprocity uskutočnených aktivít, záujmu a prospechu zo spolupráce všetkých zúčastnených strán.

Oprávnené aktivity

V rámci projektu je potrebné kombinovať rôzne typy aktivít tak, aby tvorili ucelený projektový zámer.

Potrebná je mobilita minimálne 2 študentov/doktorandov v rámci aktivít g) alebo h) a mobilita minimálne 2 zamestnancov VŠ v rámci aktivít i) alebo k) medzi Slovenskom a donorskými štátmi.

Oprávnené aktivity sú:

a) Spolupráca akademických pracovníkov medzi inštitúciami na Slovensku a v donorských štátoch s cieľom založenia dlhodobej spolupráce. Nástrojmi pre takúto spoluprácu môžu byť napr. študentské výmeny, príprava spoločných kurikúl a spoločných študijných programov.

b) Vytváranie spoločných študijných modulov s cieľom poskytovania spoločných študijných programov v budúcnosti. Takéto moduly musia pokrývať aspoň 30 ECTS.

c) Príprava nových učebných pomôcok a metód výučby (predovšetkým so zameraním na vzdelávanie s využitím IKT) na základe zdieľania skúseností.

d) Intenzívne kurzy pre študentov a doktorandov: krátke kurzy v trvaní 2 (14 dní) - 4 týždne v rámci určitého odboru. Účastníkom by sa absolvovanie takéhoto kurzu malo uznávať ako súčasť štúdia formou započítania ECTS kreditov.

e) Príprava spoločných odborných článkov, publikácií ako výsledok spoločného projektu.

f) Organizácia konferencií, seminárov, školení, workshopov, letných škôl ako súčasť projektu. Letné školy musia trvať minimálne 7 dní.

g) Stáže, odborná prax, odborná príprava študentov a doktorandov vo výskumných organizáciách, nemocniciach, podnikoch, neziskových organizáciách a v iných organizáciách praxe spolupracujúcich s akreditovanými vzdelávacími inštitúciami – na 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania v trvaní 2 týždne (14 dní) – 8  týždňov. Podmienkou je medzinárodná mobilita medzi Slovenskom a donorskými štátmi, resp. naopak. Mobilita sa musí uskutočniť počas jedného akademického roka (od augusta/septembra do júla/augusta).

h) Mobilita študentov a doktorandov z organizácie žiadateľa a oprávneného partnera s cieľom získania odborných poznatkov a skúseností (napr. príprava záverečnej práce, účasť na konferenciách, súťažiach, letných školách, workshopoch, školeniach, jazykových kurzoch - zameraných predovšetkým na rodné jazyky donorských štátov a Slovenska, a pod.). Mobility je možné uskutočniť v trvaní 3 dní až 6 týždňov. Podmienkou je medzinárodná mobilita medzi Slovenskom a donorskými štátmi, resp. naopak. Vnútrozemská/domáca mobilita a mobilita vzťahujúca sa na účasť asociovaných partnerov z ostatných krajín realizujúcich Štipendijné programy z Grantov EHP/Nórskych grantov je v odôvodnených prípadoch povolená.

i) Mobilita akademických pracovníkov z organizácie žiadateľa a oprávneného partnera s cieľom výmeny odborných poznatkov a skúseností (napr. výučbové pobyty v trvaní minimálne 5 hodín výučby na pobyt, účasť na konferenciách, seminároch, workshopoch alebo iných vzdelávacích podujatiach, job shadowing,  výskumná spolupráca, a pod.). Mobility je možné uskutočniť v trvaní 3 dní až 6 týždňov. Podmienkou je medzinárodná (obojsmerná) mobilita medzi Slovenskom a donorskými štátmi. Vnútrozemská/domáca mobilita a mobilita vzťahujúca sa na účasť asociovaných partnerov z ostatných krajín realizujúcich Štipendijné programy z Grantov EHP/Nórskych grantov je v odôvodnených prípadoch povolená.

j) Mobilita expertov z výskumných organizácií, nemocníc, podnikov, neziskových organizácií a iných organizácií praxe spolupracujúcich s akreditovanými vzdelávacími inštitúciami s cieľom zdieľania odborných poznatkov a skúseností s vysokými školami a vzájomnej spolupráce. Mobility je možné uskutočniť v trvaní 3 dní až 6 týždňov. Túto aktivitu je možné využiť aj na realizáciu iných aktivít tohto opatrenia. Podmienkou je medzinárodná mobilita medzi Slovenskom a donorskými štátmi, resp. naopak. Vnútrozemská/domáca mobilita a mobilita vzťahujúca sa na účasť asociovaných partnerov z ostatných krajín realizujúcich Štipendijné programy z Grantov EHP/Nórskych grantov je v odôvodnených prípadoch povolená.

k) Mobilita vedúcich predstaviteľov a administratívnych pracovníkov vysokých škôl s cieľom rozvoja inštitucionálnych vzťahov, výmeny skúseností o manažmente organizácie a stratégiách rozvoja. Trvanie mobility môže byť 3 dni až 2 týždne. Podmienkou je medzinárodná (obojsmerná) mobilita medzi Slovenskom a donorskými štátmi. Vnútrozemská/domáca mobilita a mobilita vzťahujúca sa na účasť asociovaných partnerov z ostatných krajín realizujúcich Štipendijné programy z Grantov EHP/Nórskych grantov je v odôvodnených prípadoch povolená.

Každý projekt musí zahŕňať aspoň jednu z aktivít a) – e) a 2 z aktivít g) – k).

Podmienkou mobilitných aktivít je medzinárodná mobilita medzi Slovenskom a donorskými krajinami, resp. naopak.

Vnútrozemská/domáca mobilita a mobilita vzťahujúca sa na účasť asociaovaných pratnerov z ostatných krajín realizujúcich Štipendijné programy z Grantov EHP/Nórskych grantov je v odôvodnených prípadoch povolená.

Trvanie projektov je minimáne 9 mesiacov, maximálne 16/12 mesiacov (v závislosti od príslušnej výzvy).

Oprávnení žiadatelia a partneri

Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby (nie jednotlivec), a to vysoké školy so sídlom na Slovensku. Oprávnený žiadateľ musí mať za pratnera minimálne 1 vysokú školu so sídlom v Nórsku, na Islande alebo v Lichtenštajnsku. 

Oprávnený partner:

 • z donorských štátov môže byť a/alebo iná organizácia oprávnená poskytovať terciálne vzdelávanie;
 • zo Slovenska môže byť VŠ so sídlom na Slovensku a/alebo externá vzdelávacia inštitúcia so sídlom na Slovensku, ktorá má oprávnenie pripravovať doktorandov podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Asociovanými partnermi môžu byť:

 • VŠ so sídlom v ostatných krajinách realizujúcich Štipendijný program z Grantov EHP;
 • výskumná organizácia, nemocnica, podnik, nezisková organizácia alebo iná organizácia praxe.

Je možné vytvoriť konzorcium pozostávajúce z minimálne 3 členov: oprávnený žiadateľ, oprávnený partner z donorského štátu a ďalší oprávnený alebo asociovaný partner.

Financovanie

Výzvy na predkladanie projektov inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami budú vyhlásené spoločne s výzvami na predkladanie projektov inštitucionálnej spolupráce v stredoškolskom vzdelávaní. Vyhlásené budú dve výzvy, ktoré sprístupnia celkovo 1 357 176 EUR (spoločne). Prípevok z Grantov EHP tvorí 85% a príspevok zo štátneho rozpočtu SR 15% z cekového rozpočtu.

Projektový grant pokryje 90% celkových oprávnených výdavkov projektu. Zvyšné výdavky na projekt (10% celkových oprávených výdavkov aj prípadné neoprávnené výdavky) musí zabezpečiť prijímateľ.

Oprávnené výdavky

Minimálna výška grantu na projekt je 50 000 EUR, maximálna výška grantu nesmie presianuť 120 000 EUR.

Oprávnené priame vydavky projektu sú tie výdavky, ktoré sú identifikované prijímateľom a/alebo projektovým partnerom ako osobitné výdavky priamo súvisiace s implementáciou projektu.

Oprávnené výdavky pre mobilitné aktivity:

a) Cestovné náklady a positenie

Cestovné náklady vo výške do 700 EUR na osobu obojsmerne. Tieto výdavky sú preplácané na základe skutočne vynaložených nákladov.

b) Štipendiá a denné náhrady (stravné, ubytovanie, miestna doprava, nevyhnutné vedľajšie výdavky)

Účastníkom mobility sa vyplácajú nasledovné mesačné štipendiá:

 • Z donorských štátov na Slovensko
  • študenti a doktorandi: 600 EUR/mesiac
  • zamestnanci: 1 000 EUR/mesiac
 • Zo Slovenska do donorských štátov
  • študenti a doktorandi: 1 125 EUR/mesiac
  • zamestanci: 2 100 EUR/mesiac

Na kratšie mobility sa vzťahujú denné náhrady vo výške:

 • Z donorských štátov na Slovensko
  • študenti a doktorandi: 80 EUR/deň
  • zamestnanci: 100 EUR/deň
 • Zo Slovenska do donorských štátov
  • študenti a doktorandi: 150 EUR/deň
  • zamestanci: 210 EUR/deň

S cieľom podporiť sociálnu inklúziu osôb so zdravotným postihnutím, umožňuje program pre tieto osoby navýšiť štipendium, resp. denné náhrady o 40%, pričom však maximálna výška požadovaného projektového grantu nesmie byť prekročená.

Nepriame náklady sú všetky oprávnené náklady, ktoré nemôžu byť identifikované prijímateľom a/alebo projektovým partnerom ako priamo priradené k projektu, ale ktoré môžu byť identifikované a zdôvodnené jeho účtovným systémom ako náklady vzniknuté v priamom vzťahu k oprávneným priamym nákladom projektu. Nesmú zahŕňať priame oprávnené náklady. Nepriame náklady projektu musia predstavovať primeraný pomer k celkovým režijným nákladom prijímteľa alebo projektového partnera. Môžu byť identifikované podľa jednej z nasledujúcich metód:

a)    na základe skutočných nepriamych nákladov pre tých prijímateľov a projektových partnerov, ktorí majú analytický účtovný systém na identifikáciu ich nepriamych nákladov tak, ako sú určené vyššie;

b)   prijímateľ a projektoví partneri sa môžu uchádzať o „flat rate“ – paušálnu sadzbu do výšky 20% celkových priamych oprávnených výdavkov, po vylúčení priamych oprávnených nákladov na subkontrahovanie a nákladov na zdroje poskytnuté tretími stranami, ktoré nie sú používané v priestoroch prijímateľa.

 

Ako požiadať o grant?

Postup pri podávaní žiadosti

Vyplnenú projektovú žiadosť spolu so všetkými požadovanými prílohami je potrebné predložiť v elektronickej forme prostredníctvom on-line systému na podávanie žiadostí, ktorý je prístupný cez túto webovú stránku a zaslať jej vytlačenú a podpísanú verziu v 1 origináli a 1 kópii najneskôr v deň uzávierky príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí. Rozhodujúcim je odtlačok poštovej pečiatky. Tlačená verzia žiadosti o projekt musí byť doručená na adresu Správcu programu do 5 pracovných dní po uzatvorení výzvy na predkladanie žiadostí o projekt.

Výberový proces

Všetky žiadosti sú hodnotené na zákalde posúdenia kritérií administratívnej zhody a kritérií oprávnenosti žiadateľa. Následne je každá žiadosť hotnotená 2 nezávislými odborným hodnotiteľmi na základe posúdenia odborných kritérií. Rozhodnutie o schválení žiadosti bude odporučené Výberovou komisiou. Výberové kritériá budú zverejnené spolu s príslušnou výzvou na predkladanie žiadostí o projekt.

Na získanie požadovaného grantu nie je právny nárok.

Platby a reportovanie

Správca programu poskytne úspešnému uchádzačovi o grant na projekt inštitucionálnej spolupráce zálohovú platbu vo výške 80% celkových schválených prostriedkov. Prijímateľovi môžu byť poskytnuté dodatočné prostriedky formou zálohovej platby až po zúčtovaní 40% celkového príspevku, maximálne však do výšky 90% príspevku. Zvyšných 10% príspevku bude prijímateľovi vyplatených po schválení záverečnej správy o projekte Správcom programu.

 

kedy požiadať o grant?

Plánované je vyhlásenie dvoch výziev na prekladanie žiadostí o projekty inštitucionálnej spolupráce, prvá najneskôr v druhom štvrťroku 2014 a druhá v prvom štvrťroku 2015.

Pre viac informácií si pozrite časť Výzvy.

Posledná aktualizácia: 02.03.2015