Štipendijný program EHP Slovensko

Inštitucionálna spolupráca v stredoškolskom vzdelávaní

Toto opatrenie podporuje bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu medzi strednými školami so sídlom na Slovensku a v donorských štátoch (Nórsku, Islande a Lichtenštajnsku). Prioritou je podporiť vyvážené partnerstvá (bilaterálne aj multilaterálne) na báze reciprocity uskutočnených aktivít, záujmu a prospechu zo spolupráce všetkých zúčastnených strán.

Oprávnené aktivity

V rámci projektu je potrebné kombinovať rôzne typy aktivít tak, aby tvorili ucelený projektový zámer.

Potrebná je mobilita minimálne 2 zamestnancov SŠ medzi Slovenskom a donorskými štátmi. Mobilita je však len nástrojom pre dosiahnutie hlbších cieľov a dlhodobej spolupráce.

Oprávnené aktivity sú:

a) Podpora inštitucionálnej spolupráce vo vzdelávaní medzi strednými školami na Slovensku a v donorských štátoch zahrňujúc aktivity zamerané na študentov, učiteľov a ďalších zamestnancov stredných škôl.

b) Podpora inštitucionálnej spolupráce vo vzdelávaní medzi strednými školami na Slovensku a v donorských štátoch pri riešení tém spoločného záujmu.

c) Príprava nových učebných pomôcok a metód výučby predovšetkým so zameraním na vzdelávanie s využitím IKT.

d) Organizácia vedomostných súťaží pre študentov (dištančne a/alebo vzájomnou návštevou v trvaní 3 – 13 dní).

e) Organizácia letných environmentálnych škôl v trvaní  1 - 3 týždne.

f) Organizácia exkurzií a intenzívnych kurzov pre študentov súvisiacich s vyučovacím procesom v trvaní 6 – 13 dní.

g) Stáž, odborná prax študentských skupín alebo učiteľov v nemocniciach, podnikoch, neziskových organizáciách a v iných organizáciách praxe spolupracujúcich so vzdelávacími inštitúciami. Mobility je možné uskutočniť v trvaní 1 – 3  týždne. Podmienkou je medzinárodná mobilita medzi Slovenskom a donorskými štátmi, resp. naopak.

h) Mobilita študentov s cieľom účasti na jednej z aktivít navrhnutých vyššie (a, d - g).

i) Spolupráca študentov na diaľku na spoločných zadaniach medzi partnerskými inštitúciami s využitím IKT na témy súvisiace s vyučovacím procesom a/alebo medziodborové témy.

j) Organizácia a účasť na odborných seminároch zameraných na problematiku súvisiacu s vyučovacím procesom a výučbou stredoškolskej mládeže pre pracovníkov škôl v trvaní 6 – 13 dní.

k) Mobilita učiteľov s cieľom rozvoja odborného vedenia predmetov vrátane prípravy učebných pomôcok a pomôcok s využitím IKT v trvaní 2 – 4 týždne.

l) Mobilita pracovníkov škôl zameraná na zlepšenie manažmentu stredných škôl v trvaní 6 - 13 dní.

Každý projekt musí zahŕňať aspoň jednu z aktivít a) – c) a 3 z aktivít a) – l).

Súčasťou programu partnerských návštev aj dištančnej spolupráce môže byť aj prezentácia národných zvykov a kultúry zapojených krajín ako nástroj posilnenia národnej identity v kontexte multikultúrnosti a spoznávania krajín. Hlavnou témou spolupráce študentov by mal byť rozvoj poznatkov a zručností v študijných predmetoch, medzipredmetových vzťahoch s cieľom zlepšenia perspektívy ich ďalšieho vzdelávania a uplatnenia na trhu práce. Učiteľská spolupráca by sa mala zameriavať na profesijný odborný rast formou výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe s cieľom skvalitnenia vyučovacieho procesu.

Medzinárodná spolupráca stredných škôl so súkromným a neziskovým sektorom zo Slovenska a z donorských krajín je možná formou stáží, odbornej praxe študentov a učiteľov na týchto inštitúciách.

Trvanie projektov je minimále 9 mesiacov, maximálne 16/12 mesiacov (v závislosti od príslušnej výzvy).

Oprávnení žiadatelia a partneri

Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby (nie jednotlivec), a to stredné školy so sídlom na Slovensku. Oprávnený žiadateľ musí mať za pratnera minimálne 1 strednú školu so sídlom v Nórsku, na Islande alebo v Lichtenštajnsku. 

Oprávnený partner:

 • z donorských štátov môže byť SŠ, VŠ alebo iná organizácia oprávnená poskytovať sekundárne alebo terciálne vzdelávanie;
 • zo Slovenska môže byť SŠ alebo VŠ so sídlom na Slovensku a/alebo externá vzdelávacia inštitúcia so sídlom na Slovensku, ktorá má oprávnenie pripravovať doktorandov podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Asociovanými partnermi môžu byť:

 • SŠ so sídlom v ostatných krajinách realizujúcich Štipendijný program z Grantov EHP;
 • výskumná organizácia, nemocnica, podnik, nezisková organizácia alebo iná organizácia praxe.

Je možné vytvoriť konzorcium pozostávajúce z minimálne 3 členov: oprávnený žiadateľ, oprávnený partner z donorského štátu a ďalší oprávnený alebo asociovaný partner.

Financovanie

Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt inštitucionálnej spolupráce v stredoškolskom vzdelávaní budú vyhlásené spoločne s výzvami na predkladanie žiadostí o projekt inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami. Vyhlásené budú dve výzvy, ktoré sprístupnia celkovo 1 357 176 EUR (spoločne). Prípevok z Grantov EHP tvorí 85% a príspevok zo štátneho rozpočtu SR 15% z cekového rozpočtu.

Projektový grant pokryje 90% celkových oprávnených výdavkov projektu. Zvyšné výdavky na projekt (10% celkových oprávených výdavkov aj prípadné neoprávnené výdavky) musí zabezpečiť prijímateľ.

Oprávnené výdavky

Minimálna výška grantu na projekt je 30 000 EUR, maximálna výška grantu nesmie presianuť 100 000 EUR.

Oprávnené priame vydavky projektu sú tie výdavky, ktoré sú identifikované prijímateľom a/alebo projektovým partnerom ako osobitné výdavky priamo súvisiace s implementáciou projektu.

Oprávnené výdzavky pre mobilitné aktivity zamestnancov SŠ:

a) Cestovné náklady a positenie

Cestovné náklady vo výške do 700 EUR na osobu obojsmerne. Tieto výdavky sú preplácané na základe skutočne vynaložených nákladov.

b) Štipendiá a denné náhrady (stravné, ubytovanie, miestna doprava, nevyhnutné vedľajšie výdavky)

Účastníkom mobility sa vyplácajú nasledovné mesačné štipendiá:

 • Z donorských štátov na Slovensko
  • zamestnanci: 1 000 EUR/mesiac
 • Zo Slovenska do donorských štátov
  • zamestanci: 2 100 EUR/mesiac

Na kratšie mobility sa vzťahujú denné náhrady vo výške:

 • Z donorských štátov na Slovensko
  • zamestnanci: 100 EUR/deň
 • Zo Slovenska do donorských štátov
  • zamestanci: 210 EUR/deň

S cieľom podporiť sociálnu inklúziu osôb so zdravotným postihnutím, umožňuje program pre tieto osoby navýšiť štipendium, resp. denné náhrady o 40%, pričom však maximálna výška požadovaného projektového grantu nesmie byť prekročená.

Nepriame náklady sú všetky oprávnené náklady, ktoré nemôžu byť identifikované prijímateľom a/alebo projektovým partnerom ako priamo priradené k projektu, ale ktoré môžu byť identifikované a zdôvodnené jeho účtovným systémom ako náklady vzniknuté v priamom vzťahu k oprávneným priamym nákladom projektu. Nesmú zahrnovať priame oprávnené náklady. Nepriame náklady projektu musia predstavovať primeraný pomer k celkovým režijným nákladom prijímteľa alebo projektového partnera. Môžu byť identifikované podľa jednej z nasledujúcich metód:

a)    na základe skutočných nepriamych nákladov pre tých prijímateľov a projektových partnerov, ktorí majú analytický účtovný systém na identifikáciu ich nepriamych nákladov tak, ako sú určené vyššie;

b)   prijímateľ a projektoví partneri sa môžu uchádzať o „flat rate“ – paušálnu sadzbu do výšky 20% celkových priamych oprávnených výdavkov, po vylúčení priamych oprávnených nákladov na subkontrahovanie a nákladov na zdroje poskytnuté tretími stranami, ktoré nie sú používané v priestoroch prijímateľa.

 

Ako požiadať o grant?

Postup pri podávaní žiadosti

Vyplnenú žiadosť o projekt spolu so všetkými požadovanými prílohami je potrebné predložiť v elektronickej forme prostredníctvom on-line systému na podávanie žiadostí, ktorý je prístupný cez túto webovú stránku a zaslať jej vytlačenú a podpísanú verziu v 1 origináli a 1 kópii najneskôr v deň uzávierky príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt. Rozhodujúcim je odtlačok poštovej pečiatky. Tlačená verzia žiadosti musí byť doručená na adresu Správcu programu do 5 pracovných dní po uzatvorení výzvy na predkladanie žiadostí o projekt.

Výberový proces

Všetky žiadosti sú hodnotené na zákalde posúdenia kritérií administratívnej zhody a kritérií oprávnenosti žiadateľa. Následne je každá žiadosť hotnotená 2 nezávislými odborným hodnotiteľmi na základe posúdenia odborných kritérií. Rozhodnutie o schválení žiadosti bude odporučené Výberovou komisiou. Výberové kritériá budú zverejnené spolu s príslušnou výzvou na predkladanie žiadostí.

Na získanie požadovaného grantu nie je právny nárok.

Platby a reportovanie

Správca programu poskytne úspešnému uchádzačovi o grant na projekt inštitucionálnej spolupráce zálohovú platbu vo výške 80% celkových schválených prostriedkov. Prijímateľovi môžu byť poskytnuté dodatočné prostriedky formou zálohovej platby až po zúčtovaní 40% celkového príspevku, maximálne však do výšky 90% príspevku. Zvyšných 10% príspevku bude prijímateľovi vyplatených po schválení záverečnej správy o projekte Správcom programu.

 

kedy požiadať o grant?

Plánované je vyhlásenie dvoch výziev na prekladanie žiadostí o projekty inštitucionálnej spolupráce, prvá najneskôr v druhom štvrťroku 2014 a druhá v prvom štvrťroku 2015.

Pre viac informácií si pozrite časť Výzvy.

Posledná aktualizácia: 27.02.2014