Štipendijný program EHP Slovensko

Mobilitné projekty medzi vysokými školami

Toto opatrenie sa zameriava na podporu medzinárodnej mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých škôl so sídlom na Slovensku a v donorských štátoch (Nórsku, Islande, Lichtanštajnsku), ktoré sú držiteľom Erasmus charty pre vysoké školy (ECHE).

Oprávnené aktivity

V rámci mobilitných projektov je očakávaná mobilita aspoň 1 študenta, doktoranda alebo akademického pracovníka prichádzajúceho na Slovensko z partnerských inštitúcií v Nórsku, na Islande alebo v Lichtenštajnsku.

Žiadatelia môžu realizovať obe, alebo len jednu z nasledujúcich aktivít:

a) Dlhodobá mobilita študentov a doktorandov vysokých škôl

Študijné pobyty na 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania v trvaní 3 až 12 mesiacov, minimálne na 1 ucelený semester/trimester. Mobilita doktroandov môže trvať 1 až 12 mesiacov. Vysielajúca a prijímajúca inštitúcia uzavrú Dohodu o obsahu štúdia (ECTS Learning Agreement) pre každého účastníka mobility. Podmienkou tejto aktivity je medzinárodná mobilita medzi Slovenskom a donorskými štátmi.

b) Mobilita akademických pracovníkov - výučbové pobyty

Táto aktivita umožňuje akademickým pracovníkom stať sa krátkodobým hosťujúcim prednášajúcim na partnerskej vysokej škole. Mobilita môže trvať 3 dni až 6 týždňov. Minimálnou podmienkou je absolvovanie 5 hodín výučby za pobyt. Aktivity, ktoré bude ralizovať hosťujúci prednášajúci musia byť zapracované v interných osnovách hosťujúcej inštitúcie. Vysielajúca a prijímajúca inštitúcia uzavrú Dohodu o výučbe učiteľa (Individual Teaching Programme).

Trvanie mobilitných projektov je maximálne 18 - 20 mesiacov.

Oprávnení žiadatelia a partneri

Oprávneným žiadateľom je právnická osoba (nie jednotlivec), a to vysoká škola so sídlom na Slovensku. Oprávnený žiadateľ musí mať minimálne 1 partnera z donorských štátov - Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska.

Oprávnený partner je vysoká škola so sídlom v niektorom z donorských štátov.

Oprávnený žiadateľ i oprávnený partner musia byť držiteľom platnej Erasmus charty pre vysoké školy.

Študenti, doktorandi a akademickí pracovníci sa uchádzajú o štipendium na svojej domovskej inštitúcii.

Financovanie

Vyhlásené budú dve výzvy na predkladnie žiadostí o projekt, ktoré sprístupnia celkovo 600 000 EUR. Prípevok z Grantov EHP tvorí 85% a príspevok zo štátneho rozpočtu SR 15% z cekového rozpočtu.

Projektový grant pokryje 100% celkových oprávnených výdavkov a preto sa spolufinancovanie žiadateľa pri zachovaní stanovených finančných limitov nevyžaduje.

Oprávnené výdavky

Minimálna výška grantu na projekt je 25 000 EUR, maximálna výška grantu nesmie presianuť 80 000 EUR.

Oprávnené výdavky sú:

a) Cestovné náklady a positenie

Cestovné náklady vo výške do 700 EUR na osobu. Tieto výdavky sú preplácané na základe skutočne vynaložených nákladov.

b) Štipendiá a denné náhrady (stravné, ubytovanie, miestna doprava, nevyhnutné vedľajšie výdavky)

Účastníkom mobility sa vyplácajú nasledovné mesačné štipendiá:

 • Z donorských štátov na Slovensko
  • študenti a doktorandi: 600 EUR/mesiac
  • zamestnanci: 1 000 EUR/mesiac
 • Zo Slovenska do donorských štátov
  • študenti a doktorandi: 1 125 EUR/mesiac
  • zamestanci: 2 100 EUR/mesiac

Na kratšie mobility sa vzťahujú denné náhrady vo výške:

 • Z donorských štátov na Slovensko
  • študenti a doktorandi: 80 EUR/deň
  • zamestnanci: 100 EUR/deň
 • Zo Slovenska do donorských štátov
  • študenti a doktorandi: 150 EUR/deň
  • zamestanci: 210 EUR/deň

S cieľom podporiť sociálnu inklúziu osôb so zdravotným postihnutím, umožňuje program pre tieto osoby navýšiť štipendium, resp. denné náhrady o 40%, pričom však maximálna výška požadovaného projektového grantu nesmie byť prekročená.

c) Organizácia mobility

Organizácia mobility je paušálna suma vo výške 10% z celkových priamych nákladov na mobilitu. Táto suma je prerozdelená medzi prijímateľa a projektového partnera na zákade ich Partnerskej dohody.

 

Ako požiadať o grant?

Postup pri podávaní žiadosti

Vyplnenú žiadosť o projekt spolu so všetkými požadovanými prílohami je potrebné predložiť v elektronickej forme prostredníctvom on-line systému na podávanie žiadostí, ktorý je prístupný cez túto webovú stránku a zaslať jej vytlačenú a podpísanú verziu v 1 origináli a 1 kópii najneskôr v deň uzávierky príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí. Rozhodujúcim je odtlačok poštovej pečiatky. Tlačená verzia žiadosti musí byť doručená na adresu Správcu programu do 5 pracovných dní po uzatvorení výzvy na predkladanie projektov.

Výberový proces

Všetky žiadosti sú hodnotené na zákalde posúdenia kritérií administratívnej zhody, kritérií oprávnenosti a následne vecného hodnotenia, ktoré je v kompetencii Správcu programu. Výber žiadostí je v kompetencii Výberovej komisie. Výberové kritériá budú zverejnené spolu s príslušnou výzvou na predkladanie žiadostí o projekt.

Na získanie požadovaného grantu nie je právny nárok.

Platby a reportovanie

Správca programu poskytne úspešnému uchádzačovi o projekt mobility zálohovú platbu vo výške 80% celkových schválených prostriedkov. Prijímateľovi môžu byť poskytnuté dodatočné prostriedky formou zálohovej platby až po zúčtovaní 40% celkového príspevku, maximálne však do výšky 90% príspevku. Zvyšných 10% príspevku bude prijímateľovi vyplatených po schválení záverečnej správy o projekte Správcom programu.

 

kedy požiadať o grant?

Plánované je vyhlásenie dvoch výziev na prekladanie žiadostí o projekt, prvá v druhom štvrťroku 2014 a druhá vo štvrtom štvrťroku 2014.

Pre viac informácií si pozrite časť Výzvy.

Posledná aktualizácia: 21.05.2014