Štipendijný program EHP Slovensko

Prípravné návštevy a stretnutia

Cieľom prípravných návštev a stretnutí je nadviazanie novej spolupráce alebo obnovenie predchádzajúcich inštitucionálnych kontaktov. Účelom stretnutí by malo byť naplánovanie spoločného projektu a/alebo pripravenie podmienok pre ďalší rozvoj spolupráce, predovšetkým príprava projektového zámeru pre jedno z ďalších opatrení Štipendijného programu EHP Slovensko.

Oprávnené aktivity

Prípravná návšteva/stretnutie sa môže uskutočniť vo forme bilaterálnej návštevy zástupcov partnerských organizácií, alebo projektového stretnutia reprezentantov viacerých inštitúcií na Slovensku alebo v niektorom z donorských štátov.

V rámci tohto opatrenia sa môže realizovať niektorá z dvoch hlavných aktivít:

a)     Prípravná návšteva - projektový grant bude poskytnutý na pokrytie cestovných nákladov, cestovného poistenia a pobytových nákladov zamestnanca slovenskej strednej alebo vysokej školy, ktorý vycestuje do partnerskej organizácie v niektorom z donorských štátov. Rovnako, môže byť grant poskytnutý zástupcom vzdelávacích inštitúcií z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, ktorí majú záujem pricestovať na multilaterálnu návštevu na Slovensko.

b)     Organizácia stretnutia - projektový grant na organizáciu stretnutia bude poskytnutý na cestovné náklady, cestovné poistenie a pobytové náklady zástupcov viacerých inštitúcií z donorských krajín, ktorí prídu na projektové stretnutie organizované Slovenskou strednou alebo vysokou školou. Naopak, ak je žiadateľom vzdelávacia inštutúcia z niektorom z donorských štátov, na stretnutie môžu pricestovať reprezentanti partnerských inštitúcií zo Slovenska i ostatných donorských štátov.

Oprávnení žiadatelia a partneri

Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby (nie jednotlivec), a to stredné a vysoké školy so sídlom v niektorej z krajín zapojených do Štipendijného progamu EHP Slovensko.

Slovenské stredné a vysoké školy musia mať za partnera minimálne 1 strednú, resp. vysokú školu so sídlom v Nórsku, na Islande alebo v Lichtenštajnsku. Pri organizácii stretnutia môžu byť prizvaní aj zástupcovia externých vzdelávacích inštitúcií (napr. SAV), iných inštitúcií oprávnených poskytovať terciárne vzdelávanie v donorských štátoch, prípadne organizácie praxe (neziskový a súkromný sektor).

Financovanie

Vyhlásené budú dve výzvy na predkladnie žiadostí o projekt, ktoré sprístupnia celkovo 25 380 EUR. Prípevok z Grantov EHP tvorí 85% a príspevok zo štátneho rozpočtu SR 15% z cekového rozpočtu.

Projektový grant pokryje 100% celkových oprávnených výdavkov a preto sa spolufinancovanie žiadateľa pri zachovaní stanovených finančných limitov nevyžaduje.

Žiadosti môžu byť podporované len do vyčerpania finančných limitov alokovaných na príslušnú výzvu v rámci opatrenia Prípravných návštev a stretnutí.

Oprávnené výdavky

Minimálna výška grantu nie je stanovená, maximálna výška grantu nesmie presianuť 4 500 EUR.

Oprávnené výdavky sú:

  • cestovné náklady
  • cestovné poistenie
  • pobytové náklady

Maximálna výška grantu na cestovné náklady a cestovné poistenie (kumulovane) je 700 EUR na osobu. Tieto výdavky sú preplácané na základe skutočne vynaložených výdavkov.

Pobytové náklady (ubytovanie, stravné, miestna doprava, nevyhnutné vedľajšie výdavky) sa preplácajú na základe paušálnych súm, vypočítaných na základe dĺžky pobytu v zahraničí. Denné pobytové náklady sú nasledovné:

  • Pobyt v niektorom z donorských štátov: 210 EUR na osobu a deň;
  • Pobyt na Slovensku: 100 EUR na osobu a deň.

 

Ako požiadať o grant?

Postup pri podávaní žiadosti

Vyplnenú žiadosť o projekt spolu so všetkými požadovanými prílohami je potrebné predložiť v elektronickej forme prostredníctvom on-line systému na podávanie žiadostí, ktorý je prístupný cez túto webovú stránku, priebežne počas zverejnenia výzvy, minimálne 6 týždňov pred plánovanou realizáciou. Rozhodujúcim na zaregistrovanie žiadosti do zoznamu uchádzačov je dátum a čas predloženia žiadosti o projekt cez on-line systém na podávanie žiadostí.

Výberový proces

Žiadosti o projekt predložené cez on-line systém na podávanie žiadostí budú hodnotené pribežne počas otvorenej výzvy v poradí, v akom boli doručené (systém FIFO – „first in, first served/out“) na základe posúdenia kritérií administratívnej zhody, kritérií oprávnenosti a vecného hodnotenia, ktoré je v kompetencii Správcu programu. Výber žiadostí je v kompetencii Výberovej komisie. Výberové kritériá budú zverejnené spolu s príslušnou výzvou na predkladanie žiadostí o projekt. Správca programu o žiadosti rozhodne do 4 týždňov od termínu podania žiadosti.

Rozhodnutie Správcu programu o žiadosti o projekt je konečné a na získanie požadovaného grantu nie je právny nárok.

Platby a reportovanie

Správca programu poskytne úspešnému uchádzačovi o projekt zálohovú platbu na Prípravnú návštevu/stretnutie vo výške 80% celkových schválených prostriedkov. Zostávajúcich 20% bude prijímateľovi (predtým "oprávnený žiadateľ“) poskytnutých po doručení záverečnej správy o projekte a po jej schválení Správcom programu.

 

kedy požiadať o grant?

Plánované je vyhlásenie dvoch výziev na prekladanie žiadostí o grant, prvá v prvom štvrťroku 2014 a druhá  vo štvrtom štvrťroku 2014.

Pre viac informácií si pozrite časť Výzvy.

Posledná aktualizácia: 14.02.2014