Štipendijný program EHP Slovensko

Slovensko

oficiálny názov: Slovensko aj Slovenská republika

štátne zriadenie: parlamentná republika

hlavné mesto: Bratislava

rozloha: 49 036 km2

počet obyvateľov: 5 379 069

hustota obyvateľstva: 111,1 obyv. / km2

úradný jazyk: slovenčina

mena: euro (EUR)


Vzdelávací systém na Slovensku

 

Materská škola

(3 - 5 príp. 6 rokov veku)

Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku sa začína na Slovensku už v materskej škole prostredníctvom vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie.

Povinná školská dochádzka

Povinná školská dochádzka na Slovensku je desaťročná, začína sa začiatkom školského roka (2. septembra), keď dieťa dovŕšilo 6 rokov veku a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku. Žiaci absolvujú povinnú školskú dochádzku na základnej a strednej škole, začínajú v 1. ročníku základnej školy a končia v 1. ročníku strednej školy. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je spôsobilé začať navštevovať základnú školu, môže byť zaradené do nultého ročníka základnej školy alebo sa začiatok povinnej školskej dochádzky odloží o jeden školský rok.

Základné školy

(6 - 15 rokov veku)

Základné školy na Slovenskú sú 9-ročné a majú dva stupne vzdelávania:

  • prvý stupeň (1 - 4 ročník)
  • druhý stupeň (5 - 9 ročník)

Pri prechode z prvého stupňa štúdia na druhý stupeň nemusí žiak absolvovať prijímacie škúsky. Po absolvovaní prvého stupňa základnej školy je možný prestup na gymnázium, ktoré umožňuje 8-ročné štúdium. V prípade prestupu na gymnázium musí žiak absolvovať prijímacie skúšky a musí mať vyhovujúci prospech na prvom stupni základnej školy.

Stredné školy

(15 - 19 rokov veku)

Keď žiak ukončí 9. ročník na základnej škole, následne pokračuje v 10-ročnej povinnej školskej dochádzke na vybranej strednej škole. Slovenské školstvo rozlišuje nasledujúce typy stredných škôl:

Gymnázium

Gymnázium je stredná škola poskytujúca všeobecné vzdelanie a pripravujúca študentov vo 4-ročnom, v 5-ročnom a v 8-ročnom vzdelávacom programe na ďalšie štúdium na univerzite/vysokej škole. Pripravuje zároveň aj na vykonávanie vybraných činností v kultúre, športe i verejnej správe. Gymnázium poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie, ktoré získa žiak ukončením posledného ročníka najmenej 4-ročného a najviac 8-ročného štúdia a úspešným vykonaním maturitnej skúšky.

Stredná odborná škola

Stredná odborná škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie. Štvorročné štúdium na strednej odbornej škole sa ukončuje úspešným vykonaním maturitnej skúšky. Stredná odborná škola pripravuje študentov prostredníctvom svojich vzdelávacích programov na výkon povolaní a odborných činností v národnom hospodárstve, kultúre, zdravotníctve a v iných oblastiach. Súčasne absolventi strednej odbornej školy môžu pokračovať ďalej v štúdiu na univerzite alebo vysokej škole.

Stredné odborné učilište

Stredné odborné učilište a spojené stredné školy poskytujú štúdium v učňovských odboroch, ktoré trvá dva, tri alebo štyri roky. Trojročné štúdium vo vybraných odboroch sa ukončuje záverečnou skúškou, po ktorej študent získa výučný list. Po ukončení trojročného štúdia je možné pokračovanie v dvojročnom nadstavbovom štúdiu, ktoré sa ukončuje maturitnou skúškou. Absolvovanie maturitnej skúšky znamená dosiahnutie úplného stredoškolského vzdelania. Štvorročné štúdium je tiež ukončené maturitnou skúškou.

Združené stredné školy

Združené stredné školy vznikli spojením stredných odborných učilíšť a stredných odborných škôl, ktoré majú rovnaké alebo príbuzné odborné zamerania.

Konzervatórium

Konzervatórium umožňuje študentom nadobudnúť umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie. Poskytuje študentom prípravu na profesionálne umelecké uplatnenie a tiež na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov. Študenti konzervatória absolvujú 6-ročný vzdelávací program, pričom po absolvovaní 4. ročníka študenti vykonajú maturitnú skúšku a po ukončení 6. ročníka vykonajú absolventskú skúšku. Výnimku predstavuje štúdium v odbore tanec, ktoré trvá 8 rokov.

 Vysoké školy

Po ukončení štúdia na strednej škole môžu študenti pokračovať v štúdiu na vysokej škole v dennej alebo externej forme. Vysoké školy ponúkajú štúdium v troch stupňoch.

  • 1. stupeň štúdia - trvá tri roky, je ukončené obhajobou bakalárskej práce a vykonaním štátnej skúšky. Po absolvovaní štúdia je pridelený absolventovi titul Bc. - Bakalár.
  • 2. stupeň štúdia - po ukončení trojročného štúdia na prvom stupni môžu študenti pokračovať ďalej v inžinierskom alebo magisterskom štúdiu, ktoré trvá dva roky. Je ukončené obhajobou diplomovej práce a vykonaním štátnej skúšky. Po absolvovaní štúdia je pridelený absolventovi titul Mgr. - Magister alebo Ing. - Inžinier
  • 3. stupeň štúdia - je doktorandské štúdium, po absolvovaní štúdia je pridelený absolventovi vedecký titul za menom PhD.

Výnimkou sú lekárske odbory štúdia trvajúce 6 rokov, po ukončení ktorých získa absolvent titul MUDr. - doktor medicíny a vo veterinárskych odboroch štúdia MVDr. - doktor veterinárneho lekárstva.

Posledná aktualizácia: 18.12.2013