Štipendijný program EHP Slovensko

Zoznam škôl

Verejné VŠ

Univerzita Komenského v Bratislave (http://www.uniba.sk/)

Ekonomická univerzita v Bratislave (http://www.euba.sk/)

Slovenská technická univerzita v Bratislave (http://www.stuba.sk)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (http://www.upjs.sk)

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (http://www.uvlf.sk)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (http://www.umb.sk)

Trnavská univerzita v Trnave (http://www.truni.sk)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (http://www.ukf.sk)

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Bratislave (http://www.uniag.sk)

Žilinská univerzita v Žiline (http://www.uniza.sk)

Technická univerzita v Košiciach (http://www.tuke.sk)

Technická univerzita vo Zvolene (http://www.tuzvo.sk)

Vysoká škola múzických umení v Bratislave (http://www.vsmu.sk)

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (http://www.vsvu.sk)

Prešovská univerzita v Prešove (http://www.unipo.sk)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (http://www.tnuni.sk)

Akadémia umení v Banskej Bystrici (http://www.aku.sk)

Univerzita sv. Cyrily a Metoda v Trnave (http://www.ucm.sk)

Katolícka univerzita v Ružomberku (http://www.ku.sk)

Univerzita J. Selyeho v Komárne (http://www.ujs.sk)


Štátne VŠ

Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefaníka v Liptovskom Mikuláši (http://www.aos.sk/)

Akadémia Policajného zboru v Bratislave (http://www.akademiapz.sk)

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (http://www.szu.sk)


Súkromné VŠ

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (http://www.bisla.sk)

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (http://www.vsm.sk)

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom (http://www.dti.sk)

Hudobná a umelecká akadémia Jana Albrechta v Banskej Štiavnici (http://www.huaja.org)

Paneurópska vysoká škola (http://paneurouni.com)

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (http://www.sevs.sk)

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (http://www.vsbm.sk)

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (http://www.vsemvs.sk)

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (http://www.ismpo.sk)

Vysoká škola v Sládkovičove (http://www.vssladkovicovo.sk)

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (http://www.vssvalzbety.sk)

Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave (http://www.akademiamedii.sk)

Vysoká škola Goethe Uni Bratislava (http://guni.sk/sk/)
Posledná aktualizácia: 17.12.2013