Štipendijný program EHP Slovensko

Lichtenštajnsko

oficiálny názov: Lichtenštajnské kniežatstvo (Fürstentum Liechtenstein) Lichtenštajnsko

štátne zriadenie: kniežactvo

hlavné mesto: Vaduz

rozloha: cca. 160 km2

počet obyvateľov: cca. 36 600

hustota obyvateľstva: 229 obyv. / km2

úradný jazyk: nemčina

mena: švajčiarsky frank, lichtenštajnský frank (len mince),

euro sa všeobecne akceptuje

 

Vzdelávací systém v Lichtenštajnsku

 

Predškolská výchova

Predškolská výchova je nepovinná a poskytuje sa pre deti vo veku 5 - 6 rokov.

Povinná školská dochádzka

V Lichtenštajnsku je 9-ročná povinná školská dochádzka vo veku 7 až 15 rokov.

Základné školy (Primarschule)

Ročníky 1. – 5. , deti vo veku 7 – 11 rokov

Nižšie stredoškolské vzdelávanie

V Lichtenštajnsku sú 3 typy škôl, ktoré poskytujú nižšie stredoškolské vzdelanie:

Oberschule - 6. – 9. ročník, príprava na budúce povolanie, vek 12 – 15 rokov

Realschule - 6. – 9. ročník, praktické zameranie, ale možná je aj príprava na ďalšie vzdelávanie na vyššom stupni gymnázia, odborných, obchodných vyšších školách, vek 12 – 15 rokov

Gymnasium - 6. – 8. Štúdium je rozdelené do dvoch stupňov: prvý z nich trvá 3 roky. Vek študentov je medzi 12 – 14 rokov. Cieľom prvého stupňa je príprava na druhý stupeň gymnázia alebo iné vyššie stredné školy.

Voliteľný desiaty rok štúdia

Nadväzuje na povinnú školskú dochádzku a napomáha prechodu študentov na vyššie stredné školy a prax. Vek študentov je 15 – 16 rokov. Na výber sú 3 zamerania: “Pro Lingua” jazyky a príprava na obchodné školy, sociálne a zdravotnícke povolania, “Cyberclass/Creative Year” s ťažiskom na počítačové, tvorivé zručnosti a dizajn a “Bridge to the Future” zameranie, ktoré slúži na uľahčenie prechodu zo školy do práce.

Vyššie stredoškolské vzdelávanie

Gymnasium

Druhý stupeň gymnázia trvá 4 roky. Pred druhým stupňom gymnázia si študenti vyberajú zameranie (Lingua – latinčina, taliančina; Moderné jazyky; Umenie, hudba a vzdelávanie; Ekonómia a právo; Matematika a prírodné vedy). Hlavným cieľom gymnázia je pripraviť študentov na štúdium na vysokej škole. Absolventi gymnázia získavajú všeobecnú maturitu.

Stredné odborné školy (Berufsmittelschule)

Poskytujú možnosť doplniť si odborné vzdelanie, získať odbornú maturitu a pripraviť sa na ďalšie odborné štúdium. Štúdium je dvojročné (4-semestrálne), prebieha popri zamestnaní. Študenti si volia zameranie spomedzi nasledujúcich oblastí: strojárstvo - technológie; obchod; tvorivý dizajn; informačné a komunikačné technológie. Po odbornej maturite sa môžu študenti uchádzať o štúdium na VŠ.

Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje v Lichtenštajnsku 1 univerzita a 3 špecificky zamerané vysokoškolské inštitúcie. Vyučovacím jazykom je nemčina a angličtina.

Akademický rok v Lichtenštajnsku trvá spravidla od začiatku októbra do polovice júla, ale v závislosti od inštitúcie môže akademický rok začínať od augusta až do októbra a končiť v polovici júla až koncom októbra. Akademický rok je rozdelený do dvoch semestrov – zimný (október - február), letný (február - jún), pozostáva z 34 týždňov a okolo 32 vyučovacích hodín týždenne.

 

Zoznamy škôl


  • Lichtenštajnská univerzita (Universität Liechtenstein) - ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v oblasti architektúry a ekonómie/obchodu, bankovníctva, IT a podnikania. Bakalárske programy trvajú min. 6 semestrov a magisterské 3 až 4 semestre.
  • Lichtenštajnský inštitút (Liechtenstein-Institut) - je výskumným a akademickým pracoviskom pre oblasť histórie, právnych, politických a ekonomických vied.
  • Medzinárodná akadémia filozofie (Internationale Akademie für Philosophie) - je súkromnou vysokoškolskou inštitúciou, ktorá ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v odbore filozofia.

 

Ďalšie informácie

 

Posledná aktualizácia: 11.04.2014