Štipendijný program EHP Slovensko

Nórsko

oficiálny názov: Nórske kráľovstvo (Kongeriket Norge)Nórsko

štátne zriadenie: konštitučná monarchia

hlavné mesto: Oslo

rozloha: 385 186 km2

počet obyvateľov: 5 063 709

hustota obyvateľstva: 13,15 obyv. / km2

úradný jazyk: Bokmål (85%), Nynorsk (12%) – oba druhy nórčiny sú rovnocenné; v severných oblastiach sa používa Lapončina (Sami)

mena: nórska koruna (NOK)

 

 

Vzdelávací systém v Nórsku


Povinná školská dochádzka

V Nórsku je 10-ročná povinná školská dochádzka, vo veku 6 – 16 rokov. Je rozdelená do dvoch stupňov, prvý stupeň 1. – 7. trieda, 2. stupeň 8. – 10. trieda. Za základné a nižšie stredné školstvo zodpovedá samospráva na úrovni obcí.

Základné školy (Grunnskole, Barneskole)

  • vek 6 – 13 rokov
  • prvý stupeň, 7 ročníkov (1. – 7.)

Nižšie stredné školy (Grunnskole, Ungdomsskole)

  • vek 13 – 16 rokov
  • druhý stupeň, 3 ročníky (8. – 10.)

Niektoré školy poskytujú základné aj nižšie stredné vzdelanie, iné sa zameriavajú iba na jeden z týchto stupňov.

Vyššie stredoškolské vzdelávanie

Každý kto ukončil povinnú školskú dochádzku má nárok na vyššie stredné vzdelanie. Vyššie stredné školstvo poskytuje prípravu na vysokoškolské vzdelávanie alebo vedie k získaniu odbornej alebo učňovskej kvalifikácie a je spravidla určené pre študentov vo veku od 16 do 19 rokov. Vyššie stredné vzdelanie sa získava zväčša po 3 rokoch štúdia v škole (11. – 13. ročník štúdia) alebo 2 rokoch štúdia v škole a 2 rokoch odbornej praxe v podniku.

Odborné vzdelávanie a príprava sú profesijne zamerané a sú ukončené certifikátom odbornej spôsobilosti (v remesle/živnosti) alebo bez neho, trvajú 3 – 5 rokov. Študenti môžu absolvovať doplnkový študijný program na získanie všeobecného certifikátu na prijatie na VŠ.

Všeobecné zameranie zdôrazňuje teoretické vedomosti a je ukončené všeobecným certifikátom na prijatie na VŠ.

Vyššie stredné vzdelávanie a príprava obsahuje 12 vzdelávacích programov: 3 všeobecného zamerania a 9 odborného zamerania. V prvom ročníku si študenti vyberajú jeden z týchto programov a v ďalších ročníkoch si volia špecifickú oblasť daného programu:

Všeobecné zameranie:  Odborné zameranie:
 Šport a telesná výchova  Stavebníctvo
 Hudba, tanec, herectvo  Dizajn, umenie, remeslá
 hudba  Elektrikárstvo a elektronika
 tanec  Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
 herectvo  Médiá a komunikácia
 Všeobecné štúdium  Poľnohospodárstvo, rybolov a lesníctvo
 umenie, remeslá a dizajn  Hotelierstvo a potravinárstvo
 prírodné vedy a matematika  Služby a doprava
 spoločenské vedy a ekonómia  Technická a priemyselný výroba
 jazyky  

V druhom a treťom ročníku sa vyučujú špecializované pokročilé kurzy I a II (Advanced courses I and II); pri odbornom štúdiu sa pokročilý kurz II môže nahradiť 2-ročnou praktickou výučbou/odbornou praxou v podniku. Záverečná skúška pri odbornej príprave je rovnaká bez ohľadu na to, či posledný ročník prebiehal v škole alebo v podniku. Študenti absolvujúci odborné vzdelávanie majú príležitosť si doplniť kvalifikáciu potrebnú na vyššie vzdelávanie.

Vyššie stredné školy (Videregående Skole)

Vyššie stredné vzdelanie sa získava najčastejšie na vyšších stredných školách. Vyššie stredné školy patria pod samosprávu krajov. Ponúkajú všeobecné aj odborné zameranie (priemyselné, umelecké a i.). Často jedna stredná škola poskytuje vzdelávanie vo viacerých/rôznych odboroch.

Ľudové vyššie školy (Folkehøyskole)

Ľudové vyššie školy sú vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa môžu študovať pred, počas, ale aj po vyšších stredných školách. Ponúkajú širokú škálu odborov a všetky študijné programy trvajú 1 rok. Štúdium nie je ukončené žiadnym oficiálnym titulom, v priebehu štúdia sa neabsolvujú žiadne skúšky, po skončení štúdia študent dostane osvedčenie o absolvovaní štúdia. Dôraz sa kladie na praktické otázky študovaného odboru, komunikáciu, spoluprácu. Väčšina študentov má 18-25 rokov. Každá škola má určitý počet povinných predmetov a ostatné predmety sú voliteľné.

Terciárne odborné štúdium

Terciárne odborné štúdium má za cieľ poskytnúť ďalšie vzdelanie – teoretické aj praktické, ako aj podporiť osobný aj profesijný rast v určených študijných oblastiach. Terciárne odborné štúdium poskytuje nezávislé, odborné a ucelené vzdelanie. Ide o 2-ročné štúdium, ktoré nadväzuje na certifikát odbornej spôsobilosti (v remesle/živnosti) alebo na ekvivalentnú 3-ročnú odbornú školskú prípravu.

Vysokoškolské vzdelávanie (Høyere utdanning)

Vyššie vzdelávanie poskytuje v rámci súkromného i verejného sektora 8 univerzít, 9 špecializovaných univerzitných inštitúcií (specialised university institutions), 2 univerzitné centrá, 20 štátnych vysokých škôl (state university colleges), 2 národné umelecké inštitúcie (national institues of the arts) a 33 súkromných vysokých škôl s inštitucionálnou akreditáciou alebo akreditáciou študijného programu.

Nórske VŠ štúdium má 3 stupne: bakalárske štúdium (3 roky) + magisterské (2 roky) + Ph.D. (3 roky). Výnimkou v dĺžke štúdia sú tzv. profesijne orientované odbory ako medicína, psychológia, teológia a veterinárstvo.

Väčšina vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií je pod správou štátu okrem niektorých súkromných vysokých škôl.

Akademický rok prebieha od polovice augusta do polovice júna, je rozdelený na dva semestre: jesenný (od polovice augusta do polovice decembra) a jarný (od januára do polovice júna).

Univerzity (Universitet)

Poskytujú širokú škálu študijných odborov na úrovni prvého stupňa vysokoškolského štúdia (bakalárske), na magisterskej, ako aj doktorandskej úrovni. Realizujú základný výskum a školia budúcich výskumných pracovníkov počas doktorandského štúdia.

Špecializované univerzitné inštitúcie (Vitenskapelige høgskole)

poskytujú študijné programy v špecializovaných odboroch ako napr. hudba. šport, teológia, veterinárstvo, ekonómia a architektúra a dizajn.

Vysoké školy (University college - Høgskole)

ponúkajú zväčša bakalárske a magisterské študijné programy so zameraním na prax a špecifickú profesiu (príprava učiteľov, zdravotníctvo, sociálna práca, žurnalistika, a i.); bakalárske programy bývajú zamerané aj na všeobecné teoretické odbory. Niektoré vysoké školy poskytujú aj doktorandské štúdium v špecializovaných predmetoch a približujú sa univerzitám.

Používa sa kreditný systém ECTS (European Credit Transfer System). Výučba sa uskutočňuje v nórčine, časť programov (najmä master) je aj v angličtine.

 

Ďalšie informácie

 

Posledná aktualizácia: 03.12.2013